Podsumowanie roku 2015

Głównym celem programu przyjętego przez Radę Miasta 29 grudnia 2014 roku Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń na 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i narkomanii oraz minimalizowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, a także profilaktyka zagrożeń ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wśród naszych działań w ubiegłym roku znalazły się:
• organizacja wypoczynku letniego z elementami socjoterapii dla 40 uczniów lubońskich szkół we Władysławowie;
• prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii działającymi przy szkołach podstawowych;
• sfinansowanie trenerów osiedlowych przy SP 2 i SP 4;
• współpraca ze szkołami przy organizacji akcji propagujących zdrowy tryb życia m.in. ,,Stawiam na Rodzinę’’, czy ,,Stop dopalaczom’’;
• organizacja szkolenia dla pedagogów i psychologów lubońskich szkół, funkcjonariuszy służb mundurowych na temat zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież ( w tym dopalaczy);
• organizacja warsztatów dla uczniów Gimnazjum nr 1 i 2 realizowana w ramach projektu ,,Fred goes net’’;
• w ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym d.s. Przeciwdziałania przemocy sfinansowano szkolenie ,,Praca z rodziną w procedurze Niebieskiej Karty – nowoczesne kierunki pomagania’’.
• sfinansowanie wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej w miejscach wokół punktów sprzedaży alkoholu;
• prowadzenie punktu konsultacyjnego m.in. w zakresie problematyki dotyczącej m.in. przemocy w rodzinie, motywowania do podjęcia leczenia, czy pomoc w zakresie utrzymania abstynencji;
• prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w zakresie narkotyków;
• dofinansowanie zakupu sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na potrzeby związane z działalnością Oddziału Leczenia Uzależnień;
• sfinansowanie dyżurów prawnika, który bezpłatnie udzielał porad prawnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• kontynuacja współpracy z Grupami AA i sfinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych ,,Wstyd przyjaciel i wróg’’ ,,Złość pomaga, czy szkodzi?’’;
• zorganizowano weekendowy wyjazd warsztatowy dla współuzależnionych kobiet i ich dzieci;
• weryfikowano zgodności wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta;
• kontrolowano miejsca sprzedaży alkoholu wspólnie z Policją i Strażą Miejską;
• organizacja szkolenia dla sprzedawców i właścicieli sklepów i lokali gastronomicznych w celu przypomnienia zasad i przepisów związanych ze sprzedażą i reklamą napojów alkoholowych;
• organizacja debaty dla mieszkańców związaną z dostępnością oraz ograniczeniem punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
Przed nami kolejne zadania do realizacji!

Michał Szwacki