Nowe programy uchwalone

Nowe programy uchwalone

Rada Miasta w styczniu uchwaliła dwa programy w oparciu o które, działają Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy.

Program Przeciwdziałania Przemocy jest programem wieloletnim i obejmuje lata od 2017 do 2020 roku. Działanie w ramach obszaru przeciwdziałania przemocy koordynuje Zespół Interdyscyplinarny wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luboniu. Z kolei program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wg. przepisów prawa musi być uchwalany corocznie. Podstawę prawną realizacji programu stanowią ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Luboniu to spis działań i przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w ramach zadań własnych gminy. Program obejmuje obszar profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych. Podstawą opracowania mapy problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Miasta są informacje uzyskane od instytucji zajmujących się pomocą oraz wyniki badań zleconych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in. : Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych Luboń 2011, Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych Luboń 2016.

W Luboniu Burmistrz powołał Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który współpracuje z GKRPA, Wydziałem Oświaty, Zdrowia i Kultury i innymi instytucjami w zakresie realizacji programu.

Zapraszamy do szczegółowej lektury poszczególnych programów:

Załącznik nr 1: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII dla Miasta Luboń na rok 2017

Załącznik nr 2: GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w LUBONIU na lata 2017 – 2020