GKRPA LUBOŃ

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwalany corocznie przez Radę Miasta „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”. Komisję powołuje za pośrednictwem zarządzenia wójt, burmistrz, prezydent.  Komisja jest organem samorządu terytorialnego, ale w przeciwieństwie do większości organów gminy nie jest wyposażona w jednostkę organizacyjną, która gwarantuje jej m.in. biuro i obsługę administracyjno-prawną.  Zwyczajowo  komisja funkcjonuje przy organie, który jest dysponentem środków funduszu alkoholowego i wdraża gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zazwyczaj są to ośrodki pomocy społecznej lub wydziały zdrowia/polityki społecznej ( w Luboniu Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury).  Artykuł  41. 1.  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 07.Nr 70, poz.473 z późn. zm.) mówi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W skład gminnej komisji w  Luboniu wchodzą:

Dorota Franek

Jan Panek

Katarzyna Andrzejczak

Małgorzata Szajek – pełnomocnik Burmistrza

Michał Szwacki

Rafał Marek – przewodniczący GKRPA

Dariusz Majewski

Romualda Suchowiak – sekretarz GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – UM Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, tel. 61 813 00 11 w.11 e-mail: office@lubon.pl